Burgerschap

 

Burgerschap gaat over hoe we met elkaar samenleven. Hoe kan je actief en betrokken bijdragen aan de wereld van vandaag en morgen? en hoe ga je om met de anderen anders zijn dan jij? In Nederland zijn we hier heel vrij in, maar zeggen we wel dat iedereen zich minimaal moet gedragen volgens de basiswaarden van onze democratie: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Scholen hebben hier natuurlijk een belangrijke rol in, omdat zij de ideale oefenplaats kunnen creëren voor kinderen om met basiswaarden te oefenen.

Door te filosoferen met de methode Grote en kleine denkers leren kinderen continu dingen van verschillende kanten te bekijken, zich in te leven in de ander en over verschillen in gesprek gaan. Kinderen leren zichzelf kennen en begrijpen waarom anderen aners zijn. Als deze randvoorwaarden aanwezig zijn, is goed burgerschap een automatisch gevolg. Basisonderwijs speelt een belangrijke rol in het bevorderen van burgerschap bij kinderen.

Zo is de filosofieles (en zeker met de spellen van de Kleine Grote denkers) een oefenplaats voor burgerschap, waar kinderen met elkaar filosoferen over maatschappelijke thema’s zoals vrijheid, duurzaamheid en geluk.

Doelen voor Burgerschap

Vanuit onze missie, onze kernwaarden en onze visie hebben we de doelen voor burgerschapsonderwijs vastgesteld. Bij ieder doel gaat het wat ons betreft om de componenten [1] kennis [2] vaardigheden [3] attitude en [4] reflectie. Via de gekozen doelen richten we ons op de persoonsvorming van de leerlingen en de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties.

Onze doelen zijn:

1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving (socialiteit).

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen (democratie)

3. We voeden onze leerlingen op tot personen die (digitaal) “meedoen”, die (digitaal) actief betrokken willen zijn op de samenleving, die gericht zijn op (digitale) samenwerking en die iets voor anderen willen betekenen (participatie) .

4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van , en respect voor andere opvattingen en overtuigingen (religies- levenswijzen), tot leerlingen met een goed zelfbeeld, met [eigen] opvattingen en eigen [persoonlijke] identiteit (identiteit, solidariteit en diversiteit).

5. We zorgen voor kennis en een attitude (kritische zin) m.b.t. actuele, maatschappelijk thema’s. Onze leerlingen kunnen een standpunt innemen en hun mening over maatschappelijke thema’s effectief verwoorden (betrokkenheid).

6. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven (culturele ontwikkeling).

Engels

Op de Gooische School geven wij Engels les vanaf groep 1. We werken met de methode Stepping Stones en daarnaast gebruiken we veel lesideeën die het team heeft geleerd tijdens verschillende workshops en studiereizen. We zoeken samenwerking met scholen uit andere landen binnen Europa of wereldwijd.

 

Loading...