Leerplicht en verlofregeling

vvLeerplichtwet

Een kind mag op de basisschool worden toegelaten op de dag dat het de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. Voor 4-jarigen bestaat nog geen leerplicht, maar de school stimuleert wel dat leerlingen van 4 jaar zoveel mogelijk op school aanwezig zijn. Vanaf 5-jarige leeftijd is een kind leerplichtig, maar bestaat er nog een ontheffingsmogelijkheid. Vanaf de dag dat een kind 6 jaar is, is het volledig leerplichtig.

In Nederland geldt de Leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat ouders/verzorgers ervoor moeten zorgen dat een kind op een basisschool staat ingeschreven en deze school ook daadwerkelijk bezoekt. Het uitgangspunt daarbij is dat leerlingen zoveel mogelijk lestijd genieten. Vrijstelling van schoolbezoek is alleen in zeer specifieke gevallen mogelijk. Sinds 1 april 2017 worden de absentiegegevens (op groepsniveau) van alle scholen automatisch gedeeld met het verzuimregister en leerplicht.

Verlof wegens bijzondere omstandigheden

U kunt bij de directeur van de school een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek indienen. Dit verzoek dient minimaal zes weken voor de periode waarvoor het verlof wordt aangevraagd, te worden ingediend.

1. De aard van het beroep van de ouders/verzorgers. In het geval dat het gezin in geen enkele schoolvakantie op vakantie kan, kan vrijstelling tot maximaal tien lesdagen worden toegekend door de directeur van de school. Voorbeelden van dergelijke beroepen zijn stewardess, waarbij de werkgever voor een jaar vakantieperiodes aanwijst buiten de schoolvakanties) en campinghouder. Een werkgeversverklaring dient altijd te worden bijgevoegd.
2. Speciale omstandigheden, zoals doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden en overlijden.
3. Voor vervulling van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging.

 

In alle overige situaties is schoolverzuim ongeoorloofd en zijn wij als school wettelijk verplicht hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar. Het niet melden van de afwezigheid van kinderen kan onze school een forse boete opleveren.
Een aanvraagformulier en informatie over bijzonder verlof zijn bij de administratie of via de website van de school verkrijgbaar. Voor een wettelijk toegestaan verlof van maximaal 10 schooldagen is de directeur bevoegd om een beslissing te nemen. Zij zal dit altijd moeten toetsen aan de leerplichtwet. Wanneer het gaat om meer dan 10 dagen dan moet u dit zelf aanvragen bij de leerplichtambtenaar.

Te laat komen

Ook ten aanzien van het op tijd komen (en dus op tijd met de les kunnen beginnen), voeren we beleid dat erop gericht is de geplande onderwijstijd optimaal te benutten. We verwachten van de ouders/verzorgers dat zij ervoor zorgen dat hun kind op tijd op school en in de klas is. Ook hier geldt een wettelijke verplichting voor de school om te laat komen vast te leggen en bij herhaald voorkomen te melden bij de leerplichtambtenaar. Voordat dit echter gebeurt, zal de directeur een gesprek aanvragen met de ouders/verzorgers om het te laat komen te bespreken en hier afspraken over te maken. Los van het verstorende effect van het te laat komen, willen we als school vanuit onze zorgplicht graag weten of alle kinderen die op school zouden moeten zijn, ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Dit wordt iedere ochtend gecontroleerd en bij absentie worden de ouders gebeld.

De Gooische Schooldagen

Sinds het schooljaar 2019-2020 mogen ouders twee extra losse dagen in het schooljaar bijzonder verlof aanvragen. Dit kan NIET in de twee eerste schoolweken en CITO weken (6 weken en per jaar) en eindcitotoets-week.
De extra dagen komen voort uit het feit dat leerlingen een uur extra onderwijstijd krijgen per week vanwege het inkorten van de middagpauze. Voor deze dagen geldt dat tijdig, minimaal 2 weken van tevoren, aanvragen noodzakelijk is voor de toekenning.
Aanvragen moeten middels een aanvraagformulier, aan te vragen administratie@vdgs.nl, worden ingediend bij de officemanager. De Gooische Schooldagen mogen niet in (dag)delen worden opgenomen.

 

Loading...