Sociaal beleid

Sociale Veiligheid /Pedagogisch klimaat

Leren en ontwikkelen lukt alleen in een sociaal veilige omgeving. Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van andere wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Scholen moeten zich wettelijk inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school te blijven monitoren. 

Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: pesten, agressie, geweld, discriminatie, rascisme (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme. Het is dus van belang om de sociale veiligheid veel aandacht te geven binnen de school.

De gelukkige school

Op De Gelukkige School worden lessen van de gelukskoffer gegeven. In de lessen in geluk worden thema’s als persoonlijk leiderschap, geluk, actief burgerschap en vertrouwen behandeld. Ook worden de ouders hierbij betrokken. Samen met het team en de ouders zal hier ook vorm aan worden gegevens door middel van scholing en ouder bijeenkomst. Het vertrek- en eindpunt van De Gelukkige School is het wel bevinden van leerlingen, maar dat is niet los te zien van hoe een school als geheel functioneert. 

Het effect van De Gelukkige School straalt niet alleen van de leerlingen af, maar op alle mensen die betrokken zijn bij school: schoolleiders, leerkrachten en andere medewerkers en zeker ook op de ouders. 

De sociale veiligheid en mate van geluk zullen gemeten worden door de EigenwijzR-app. Deze resultaten worden besproken met de leerkrachten en intern begeleider. Indien nodig zal er een plan van aanpak worden gemaakt. 

Rots en water

Rots en Water is een psychofysieke sociale weerbaarheids- en vaardigheidstraining. Het is bedoeld voor kinderen die meer voor zichzelf mogen leren opkomen of voor kinderen die juist hulp nodig hebben om zichzelf te leren beheersen. Kinderen leren tijdens de training om zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken. Daarbij leren ze met anderen samen te werken en samen te leven. Met Rots en Water werken de kinderen samen actief en op een leuke manier aan samenwerking, sociale vaardigheden, assertiviteit, weerbaarheid, voorbereiding op het voortgezet onderwijs of een betere sfeer in de klas, waarbij veiligheid en vertrouwen belangrijk is. Met dit laatste wordt bijdragen aan een vermindering van grensoverschrijdend gedrag, pesten en gepest worden.

De training vindt plaats in een schoolse setting waarbij over het algemeen alle leerlingen worden betrokken. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spellen en reële situaties. In elke les worden oefeningen en spellen regelmatig afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren.

Zoals gezegd willen we ’goed voor elkaar’ zijn. Pesten hoort daarom niet op de Gooische School. Leerkrachten zijn alert, in de klas wordt er veel aandacht besteed aan voorbeeldgedrag en omgaan met weerstanden. We leren de kinderen dat zij te vertrouwen moeten zijn. Mochten er zich situaties voordoen die we niet wenselijk vinden, dan hanteren we het protocol ongewenst gedrag. In diverse gradaties wordt met de leerling, zijn of haar ouders/verzorgers en het slachtoffer gesproken. In bijzondere situaties is het mogelijk dat een leerling een time-out krijgt of zelfs geschorst wordt. We streven er echter naar deze escalaties te voorkomen.

Meidenvenijn

Meisjes pesten anders dan jongens. Jongens pesten over het algemeen op een directe en fysieke manier. Meisjes verwerven het pestgedrag in hun sociale relaties: door te roddelen over het slachtoffer, door buitensluiten en isoleren, negeren en afwijzen. Dit gebeurt heel geraffineerd, vaak buiten het gezichtsveld van volwassenen. Meidenvenijn is niet fijn! is een anti-pestmethode vanaf ongeveer groep 6 die je als begeleider in staat stelt om (zorgwekkend) pestgedrag onder meisjes op een positieve en effectieve manier aan te pakken en te zorgen voor een prettig- en veilig sociaal klimaat in je groep. Op de Gooische School zal deze methode ingezet worden als de intern begeleider en de leerkracht besluiten dat dit nodig is in de groep.

Wij gaan voor groen

Sinds 2018 is ons (preventief) beleid ten aanzien van ongewenst gedrag omschreven in het protocol ‘We gaan voor groen’. Het protocol is vooral bedoeld om kinderen meer bewust te maken van eigen handelen in gedragssituaties en leerkrachten/ouders zicht te laten krijgen van het aantal incidenten per kind. Het protocol is te vinden in de online omgeving van Social Schools.

 

Loading...