Sociaal beleid

Sociale Veiligheid /Pedagogisch klimaat

Op De Gooische school hebben we een zero tolerance beleid voor alle vormen van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en racistisch gedrag tegenover medewerkers en leerlingen en iedereen die betrokken is bij de school. Iedereen wordt gestimuleerd zich aan de regels te houden. En daarnaast diegene aan te spreken bij het vertonen van onwenselijk gedrag hulp te bieden aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en in ernstige gevallen melding van dit gedrag te doen bij de directie of de veiligheidscoördinator.

Ook kent de school preventief beleid. In het lesaanbod en in de remediërende sfeer zijn er programma’s, die tot doel hebben (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en racistisch gedrag te voorkomen of leerlingen zich te leren wapenen tegen pestgedrag.
Sociale veiligheid is een belangrijk aandachtspunt op onze school. In onze visie wordt dit ook verwoord: sociale en communicatieve omgang staat hoog in het vaandel tijdens het lesprogramma. Begrip en respect voor anderen is een aspect waar veel aan gewerkt wordt. In dit kader wordt ook veel aandacht besteed aan het onderwerp ‘pesten’. Er is een preventief protocol (‘We gaan voor groen’) ooit tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen team en ouders.
Er is een specifieke vakgroep sociale veiligheid binnen de school. Deze vakgroep houdt bij hoe methodieken worden toegepast en in de planning worden gerealiseerd.

Rots en water

Rots en Water is een psychofysieke sociale weerbaarheids- en vaardigheidstraining. Het is bedoeld voor kinderen die meer voor zichzelf mogen leren opkomen of voor kinderen die juist hulp nodig hebben om zichzelf te leren beheersen. Kinderen leren tijdens de training om zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken. Daarbij leren ze met anderen samen te werken en samen te leven. Met Rots en Water werken de kinderen samen actief en op een leuke manier aan samenwerking, sociale vaardigheden, assertiviteit, weerbaarheid, voorbereiding op het voortgezet onderwijs of een betere sfeer in de klas, waarbij veiligheid en vertrouwen belangrijk is. Met dit laatste wordt bijdragen aan een vermindering van grensoverschrijdend gedrag, pesten en gepest worden.

De training vindt plaats in een schoolse setting waarbij over het algemeen alle leerlingen worden betrokken. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spellen en reële situaties. In elke les worden oefeningen en spellen regelmatig afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren.

Zoals gezegd willen we ’goed voor elkaar’ zijn. Pesten hoort daarom niet op de Gooische School. Leerkrachten zijn alert, in de klas wordt er veel aandacht besteed aan voorbeeldgedrag en omgaan met weerstanden. We leren de kinderen dat zij te vertrouwen moeten zijn. Mochten er zich situaties voordoen die we niet wenselijk vinden, dan hanteren we het protocol ongewenst gedrag. In diverse gradaties wordt met de leerling, zijn of haar ouders/verzorgers en het slachtoffer gesproken. In bijzondere situaties is het mogelijk dat een leerling een time-out krijgt of zelfs geschorst wordt. We streven er echter naar deze escalaties te voorkomen.

Loading...