Schoolvereniging

Over de school

De Gooische School staat voor toekomstbestendig en sprankelend onderwijs van hoge kwaliteit. Ons onderwijs is niet gebaseerd op een levensbeschouwelijke overtuiging. Alle kinderen, ongeacht hun culturele, sociale of levensbeschouwelijke achtergrond zijn welkom. Dit uitgangspunt maakt dat wij als school niet sturend optreden in en geen onderscheid maken tussen de verschillende zienswijzen en geloofsovertuigingen van leerlingen en ouders.

Schoolvereniging

De Gooische School is een vereniging, waarvan je als ouders van een leerling, lid wordt. De vereniging kiest een bestuur uit de ouders (leden). Dit bestuur is toezichthouder bij het reilen en zeilen van De Gooische School. De directeur van de school is eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en de uitvoering.

De leden

Ouders of verzorgers die één of meer kinderen, op onze school hebben, zijn automatisch lid van de Vereniging. U kunt zelf beslissen of één of beide ouders, c.q. verzorgers lid worden van de Vereniging. Elk lid mag één stem uitbrengen over voorgelegde besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering. Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap zijn op te vragen bij het secretariaat.
Leden hebben beslisrecht bij o.a. fusies en opheffing van de vereniging.

Statuten

De Vereniging is opgericht in 1920 bij Koninklijk Besluit. De laatste wijziging van de statuten vond plaats in juni 2023.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

In principe vindt minimaal eenmaal per jaar in de lente, een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de vergadering doen het bestuur en directie verslag van de gang van zaken in de schoolorganisatie en belangrijke gebeurtenissen. Eventuele onderwerpen worden voorgelegd ter goedkeuring. Het bijwonen van de ALV is een manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van het onderwijs en de gang van zaken op school. Vanzelfsprekend is er via de medezeggenschapsraad het hele jaar door de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen. Als daartoe aanleiding bestaat, kan er een extra bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden worden.

Loading...