Formulier – Vrijstelling van de Schoolbezoekplicht – Bijzonder verlof

Toelichting Vrijstelling van de Schoolbezoek / Bijzonder verlof

Op grond van artikel 11, onderdeel g, en artikel 14 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde omstandigheden bijzondere vormen van verlof toegestaan.

Gewichtige omstandigheden

Deze omstandigheden liggen veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of leerling. Het hoofd van de school of instelling kan verlof verlenen voor afwezigheid als gevolg van een dergelijke andere gewichtige omstandigheid.

 1. Verhuizing
 2. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad*
 3. 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders
 4. 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders
 5. Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging (één dag)
 6. Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad
  periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk
 7. Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1tot en met de 4e graad*
  periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof geldt ook hier dat een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk is
 8. Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school kan plaatsvinden.
  In voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is
 9. Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen

Specifieke aard van beroep

Op grond van artikel 11, onder f, en 13a, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 (Leerplichtwet) is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar.

 • Vrijstelling van de schoolbezoekplicht kan niet worden toegestaan voor verlenging van de zomervakantie, de kerstvakantie of een andere schoolvakantie van twee weken.
 • Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is uitsluitend mogelijk wanneer één van de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard** van zijn/haar beroep niet in de gelegenheid is om tijdens één van de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen twee aaneengesloten weken op vakantie te gaan. Dat moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen verklaring.
 • Vrijstelling wordt niet toegestaan als de betrokken ouder/verzorger in de aangegeven periode geen vakantie opneemt en de vrijstelling wordt evenmin toegestaan als de opgegeven periode tijdens de eerste twee weken van het schooljaar valt.
 • Er kan slechts 1 x per schooljaar een beroep op deze vrijstellingsmogelijkheid worden gedaan. Bij twee verzoeken van ieder één week wordt een van de verzoeken afgewezen.

Melding relatief verzuim

Verlof waarvoor geen toestemming is verleend wordt door de school aan de leerplichtambtenaar gemeld, op straffe van een boete via het meldregister relatief verzuim. De directeur kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel 13a lid 1 Leerplichtwet 1969 verlenen.

Regionaal Bureau Leerlingzaken

Voor verlof aanvragen buiten bovenvermelde kaders kunt u zich wenden tot het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek

Bezoekadres: Postadres:
Burgemeester de Bordesstraat 80 Postbus 25
1404 GZ Bussum 1400 AG Bussum
Telefoon: (035) 692 66 20 E-mail: info@rblgv.nl

Referenties:

 1. Leerplichtwet 1969
 2. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 3. Verzuim doorgeven en soorten verzuim
 4. Geoorloofd schoolverzuim en spijbelen

*
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes


**
Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ dient vooral te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in schoolvakanties verlof op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.