De Gooische School is een Vereniging, waarvan ouders c.q. verzorgers van leerlingen lid worden. Als vereniging wordt de school dan ook geleid door een eigen bestuur, bestaande uit ouders, in plaats van door het rijk of de gemeente. Het bestuur wordt gekozen door de leden (ouders/verzorgers) voor een periode van 3 jaar.

Statuten

De vereniging is opgericht in 1920 bij Koninklijk Besluit. De laatste statutenwijziging vond plaats in december 2018. Daarbij is de governance conform ‘Wet Goed Onderwijs – Goed Bestuur’ aangepast. Een exemplaar van de statuten is op te vragen bij de secretaris van het bestuur.

Doel

De vereniging heeft ten doel de bevordering van ontwikkelend neutraal basisonderwijs. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het inrichten, in stand houden en exploiteren van één of meer basisscholen. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

De leden

Ouders/verzorgers van leerlingen van onze school worden automatisch lid van de vereniging doordat hun kind op school geplaatst wordt. Leden kunnen alleen die personen zijn die een of meer kinderen op onze school hebben, waarover zij het ouderlijke gezag hebben. Naar keuze kan/kunnen één of beide ouders, c.q. verzorgers lid worden van de vereniging. Elk lid mag één stem uitbrengen over voorgelegde besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering. Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap zijn op te vragen bij de directie of de secretaris van het Bestuur.

Algemene Ledenvergadering

In principe vindt tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een bijzondere ALV gehouden worden.

In de vergadering doet het bestuur verslag van de gang van zaken op bestuurlijk niveau en geeft de directeur een overzicht van de (onderwijs-)activiteiten die op school hebben plaatsgevonden. Belangrijke besluiten worden door het bestuur aan de leden voorgelegd ter goedkeuring. Het bijwonen van de ALV is een goede manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van het onderwijs en de gang van zaken op school en biedt de leden de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Vereniging De Gooische School is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en  geregistreerd onder RSIN 002609083

Jaarverslag Bestuur

Schooljaar 2018-2019: u kunt een kopie verslag opvragen via administratie@vdgs.nl