Persoonsgegevens

De Gooische School verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De Gooische School administreert een wachtlijst bij met aanmeldingen. Daarbij registreert de De Gooische School naam- en adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer van aangemelde leerlingen en de primair contact persoon (ouder/verzorger), noodzakelijk om contact te kunnen opnemen bij ontvangstbevestiging en bijvoorbeeld wijzigingen op de wachtlijst en toelating.

Grondslag van de verwerking

Verstrekte gegevens worden gebruikt voor samenstelling van wachtlijsten zoals beschreven in de Procedure van Plaatsing van de De Gooische School.  Bij definitieve plaatsing dient verstrekte informatie als basis om uw kind conform wet en regelgeving als leerling definitief te registreren, aangevuld met dan te verstrekken additionele persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht De Gooische School om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Zo worden alle (persoons)gegevens tijdens verzending over een veilige versleutelde verbinding uitgewisseld. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot verstrekte gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

De Gooische School is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en om die reden ook voor verwerkingen in het kader van het uw aanmelding.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens De Gooische School van u verwerkt, dan kunt u een verzoek doen om afschrift via het e-mailadres voor FG’s. Wijzigingen in persoonsgegevens kunt u telefonisch doorgeven via email richten aan administratie@vdgs.nl.

Verantwoordelijke

Vereniging De Gooische School is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vereniging De Gooische School is gevestigd te en bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Oud Blaricummerweg 21a
1251 GV  LAREN
Telefoonnummer: 035 538 2234
Publieke website: www.vdgs.nl

BRIN-nummer: 04MN

Additioneel:

Algemeen bestuur: bestuur@vdgs.nl
Voorzitter van de vereniging: erik.voorink@vdgs.nl
Functionaris voor gegevensbescherming: fg@vdgs.nl
Melden datalek: datalek@vdgs.nl