Over de school

Schoolvereniging

De Gooische School is een vereniging, waarvan je als ouders of verzorger van een leerling lid wordt. De vereniging kiest een bestuur uit de ouders (leden). Dit bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van De Gooische School, waarbij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering daarvan zijn gedelegeerd aan de directeur.

De leden

Ouders of verzorgers die één of meer kinderen, op onze school hebben zijn automatisch lid van de vereniging. U kunt zelf beslissen of één of beide ouders, c.q. verzorgers lid worden van de vereniging. Elk lid mag één stem uitbrengen over voorgelegde besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering. Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap zijn op te vragen bij het secretariaat.

Statuten

De vereniging is opgericht in 1920 bij Koninklijk Besluit. De laatste wijziging van de statuten vond plaats in december 2018.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

In principe vindt tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de vergadering doet het bestuur verslag van de gang van zaken op bestuurlijk niveau en geeft de directeur een overzicht van de activiteiten die op school hebben plaatsgevonden. Belangrijke besluiten worden door het bestuur aan de leden voorgelegd ter goedkeuring. Het bijwonen van de ALV is een goede manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van het onderwijs en de gang van zaken op school en biedt de leden de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden worden.