Schoolvereniging
De Gooische School is een Vereniging, waarvan je als ouders van een leerling, lid wordt. De Vereniging kiest een bestuur uit de ouders (leden). Dit bestuur is toezichthouder bij het reilen en zeilen van De Gooische School. De directeur van de school is  eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en de uitvoering.

De leden
Ouders of verzorgers die één of meer kinderen, op onze school hebben, zijn automatisch lid van de Vereniging. U kunt zelf beslissen of één of beide ouders, c.q. verzorgers lid worden van de Vereniging. Elk lid mag één stem uitbrengen over voorgelegde besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering. Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap zijn op te vragen bij het secretariaat.
Leden hebben beslisrecht bij  o.a. fusies, opheffing van de Vereniging.

Statuten
De Vereniging is opgericht in 1920 bij Koninklijk Besluit. De laatste wijziging van de statuten vond plaats in december 2018.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
In principe vindt minimaal eenmaal per jaar in de lente, een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de vergadering doen het bestuur en directie verslag van de gang van zaken in de schoolorganisatie en belangrijke gebeurtenissen. Eventuele onderwerpen worden voorgelegd ter goedkeuring. Het bijwonen van de ALV is een manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van het onderwijs en de gang van zaken op school.  Vanzelfsprekend is er via de medezeggenschapsraad het hele jaar door de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan er een extra bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden worden.