Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MZR) levert een belangrijke bijdrage aan het toetsen en invullen van het beleid op onze  school.  De  MZR  bespreekt  (beleidsmatige)  zaken  die  de  school  en  haar  functioneren  aangaan.  De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het MZR-reglement, dat u bij de directie of secretaris van de MZR kunt opvragen. De vergaderingen van de MZR zijn openbaar en de vergaderdata worden van tevoren bekend gemaakt. Indien u een onderwerp wilt inbrengen, kunt u dat bij de secretaris van de MZR melden. Het voorzitterschap rouleert.

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat momenteel uit twee vertegenwoordigers uit de oudergeleding en twee vertegenwoordigers uit het onderwijsteam.  Het voorzitterschap rouleert. De zittingstermijn is drie jaar, met mogelijkheid tot een tweede termijn.

Contact met de MZR
In Schoudercom bestaat een MZR blog en een postbus. U kunt daar al uw communicaties aan ons krijgt en wij gebruiken het om u te informeren.  En u kunt ons altijd op het plein aanspreken.

De notulen van MZR vergaderingen, ons jaarplan en de jaarlijkse evaluatie zijn op aanvraag in te zien bij de administratie.

Leden van de medezeggenschapsraad

 Medewerkers: Annette Blonk   
  Pia  Kuik                                                      secretaris  
     
     
Ouders: Jurrian Has                                                voorzitter  
  Patrice Visser-van den Bosch                                     
     

U kunt ons bereiken via mzr@vdgs.nl