Het bestuur

Het bestuur

De taak van het bestuur is het stimuleren en controleren van de realisatie van de uitgangspunten van de school. Het bestuur overlegt met en ondersteunt de schoolleiding in de uitoefening van het onderwijskundige, personele en financiële beleid en stelt namens de ouders/verzorgers middelen beschikbaar voor de realisatie daarvan. Het bestuur wordt geadviseerd door de medezeggenschapsraad (MZR) en deze raad beoordeelt de door het bestuur genomen besluiten.

In de maanden januari en juni vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waarin het bestuur verslag doet van de gang van zaken en eventuele nieuwe voorstellen ter goedkeuring voorlegt. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn eenmalig herkiesbaar.

Leden van het bestuur

Voorzitter Erik Voorink Gebouw & terrein erik.voorink@vdgs.nl
Secretaris Thomas Hendriks Communicatie, evenementen
thomas.hendriks@vdgs.nl
Penningmeester Lodewijk de Graauw Financiën, administratie lodewijk.de.graauw@vdgs.nl
Lid Anna van den Breemer ICT, onderwijs vernieuwing anna.van.den.breemer@vdgs.nl

U kunt ons bereiken via het telefoonnummer van de school (035 – 538 2234), of per e-mail aan bestuur@vdgs.nl.

Mocht u interesse hebben in een functie binnen het bestuur, schroom dan niet dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar bestuur@vdgs.nl.